Regulamin toru

§ 1 DEFINICJE

 1. Tor kartingowy „LE MANS” jest prowadzony przez firmę Le Mans Group z siedzibą we Wrocławiu, Pl. Solny 15, 50-062 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9492059913, REGON 240889980.
 2. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
  Organizator-Le Mans Group z siedzibą we Wrocławiu, Pl. Solny 15, 50-062 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9492059913, REGON 240889980;
  Obiekt-tor kartingowy „LE MANS” oraz elementy jego wyposażenia wraz z przynależną infrastruktura;
  Korzystający- osoba fizyczna, która zgodnie z postanowieniami Regulaminu może korzystać z oferty Organizatora;
  Bilet wstępu – dokument stanowiący potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Organizatorem a Korzystającym, której przedmiotem jest umożliwienie Korzystającemu używania Gokartów oraz Obiektu za zapłatą określonej w cenniku ceny, przez wskazany w nim czas oraz na warunkach określonych niniejszym Regulaminem;
  Przejazd – jazda Gokartem udostępnionym przez Organizatora, w wyznaczonym przez Organizatora czasie i miejscu;
  Gokart – pojazd będący w ofercie Organizatora przeznaczony do przemieszczana się po torze;
  Regulamin –Regulamin toru kartingowego „LE MANS”.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Korzystanie z Obiektu ma charakter odpłatny według cen ustalanych w aktualnie obowiązującym cenniku udostępnionym w Obiekcie. Uiszczenie opłaty za korzystanie jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Korzystającego oraz opiekunów Korzystającego, że zapoznali się z Regulaminem, akceptują go i są w pełni świadomi wynikających z niego obowiązków.
 2. Warunkiem korzystania z Obiektu jest:
  1. uiszczenie opłaty za korzystanie z Obiektu,
  2. odbycie szkolenia,
  3. zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień,
  4. podpisanie stosownego oświadczenia przez Korzystającego,
  5. podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail i numer telefonu które są niezbędne do realizacji przedmiotowej usługi.
 3. Z toru kartingowego „LE MANS” mogą korzystać:
  1. Osoby w wieku od 2 roku życia w Gokarcie Tandem za uprzednią zgodą i przy obecności rodziców lub prawnych opiekunów, którzy zajmują miejsce kierowcy. Zgoda na odbycie jazdy musi zostać wyrażona w formie pisemnego oświadczenia, którego projekt przygotował Organizator. Jazdy Gokartem odbywają się wyłącznie na osobnym odpowiednio dostosowanym przez Organizatora torze dziecięcym.
  2. Osoby w wieku od 4 roku życia (min. 115 cm wzrostu) za uprzednią zgodą i przy obecności rodziców lub prawnych opiekunów. Zgoda na odbycie jazdy musi zostać wyrażona w formie ww. pisemnego oświadczenia. Jazdy Gokartem odbywają się wyłącznie na osobnym odpowiednio dostosowanym przez Organizatora torze dziecięcym.
  3. Osoby w wieku od 8 lat, które mają wzrost co najmniej 135 cm do ukończenia 18 roku życia mogą korzystać z toru wyłącznie za uprzednią zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Zgoda na odbycie jazdy musi zostać wyrażona w formie ww. pisemnego oświadczenia. Jazdy Gokartem odbywają się wyłącznie na osobnym odpowiednio dostosowanym przez Organizatora torze dziecięcym. Kryterium doboru Korzystających do odpowiednich torów, oraz gokartów leży po stronie obsługi toru. Ostateczna decyzja należy do kierownika toru.
  4. Osoby w wieku od 16 lat, które mają wzrost co najmniej 160 cm. Jazdy Gokartem odbywają się na torze głównym. Kryterium doboru Korzystających do odpowiednich torów, oraz gokartów leży po stronie obsługi toru. Ostateczna decyzja należy do kierownika toru.
  5. Osoby, które nie są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub innych substancji powodujących spowolnienie reakcji i zmniejszających możliwości psychofizyczne Korzystającego,
  6. Osoby, które są sprawne fizycznie oraz nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z oferty Organizatora m.in. nie cierpią na choroby serca, płuc, padaczkę itp.
 4. Osoby, które spełniają warunki określone w ust. 3 mają obowiązek odbycia odpowiedniego szkolenia przeprowadzonego przez pracownika Organizatora. Jeśli Korzystający mimo przeprowadzenia szkolenia nie rozumie zasad korzystania z Gokarta, toru lub jakichkolwiek innych zasad postępowania zobowiązany jest do niezwłocznego zwrócenia się do odpowiedniego pracownika Organizatora.

§ 3 OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ORGANIZATORA I KORZYSTAJĄCEGO

 1. Organizator zobowiązany jest do:
  1. zapewnienia Korzystającemu możliwości odbycia Przejazdu zgodnie z regułami ustalonymi w Regulaminie,
  2. zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego Gokartów i pozostałego sprzętu, który umożliwia Korzystającemu bezpieczną jazdę Gokartami.
 2. Organizator uprawniony jest do:
  1. wydawania Korzystającym instrukcji oraz poleceń dotyczących używania Gokartów oraz całej infrastruktury znajdującej się na terenie Obiektu,
  2. niedopuszczenia do jazdy Gokartem lub przerwania Przejazdu Gokartem, gdy ten nie stosuje się do Regulaminu, a w szczególności, gdy narusza zasady korzystania z toru, zasady bezpieczeństwa lub zachodzi uzasadniona obawa, że Korzystający może zagrażać swojemu bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu innych Korzystających oraz osób przebywających w Obiekcie, w tym w sytuacji, gdy okaże się, iż Korzystający jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W tej sytuacji Korzystającemu nie przysługuje prawo do zwrot opłaty za bilet,
  3. wglądu w dokument tożsamości Korzystającego, w celu potwierdzenia jego wieku, pod rygorem niedopuszczenia go do Przejazdu,
  4. poddania Korzystającego badaniu na obecność alkoholu i innych środków odurzających.
 3. Korzystający zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania Regulaminu oraz dostosowania się do określonych w nim warunków korzystania z Gokartów i pozostałej infrastruktury znajdującej się w Obiekcie,
  2. przestrzegania wszystkich poleceń personelu Organizatora,
  3. zachowania wymogów bezpieczeństwa.
 4. Korzystający przed rozpoczęciem Przejazdu zobowiązany jest do odpowiedniego przygotowania się do jazdy, w tym m.in.:
  1. zapoznać się z zasadami dotyczącymi jazdy, warunkami i kierunkami jazdy obowiązującymi na torze;
  2. zabezpieczyć rzeczy, które podczas jazdy mogą wypaść z kieszeni takie jak portfel, telefon, klucze itp.;
  3. założyć kask ochronny (pod kask należy założyć kominiarkę lub jednorazowy czepek higieniczny);
  4. zabezpieczyć te części garderoby, które mogą się wkręcić w koła takie jak szaliki, chusty itp.;
  5. spiąć włosy, aby nie było możliwości ich wystawania spod kasku;
  6. założyć odpowiednie obuwie na płaskiej podeszwie.
 5. Nieprawidłowe zabezpieczenie części garderoby i włosów przez Korzystającego, o których mowa w ust. 4 może powodować zagrożenie jego zdrowia i życia.

§ 4 ZASADY KORZYSTANIA Z TORU

 1. Organizator jest uprawniony do określania liczby Gokartów na torze oraz kolejności ich startu.
 2. Korzystający zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania wskazanych poniżej zasad:
  1. podczas Przejazdu obydwie ręce Korzystającego muszą znajdować się na kierownicy;
  2. w Gokarcie prawy pedał to przyspieszenie, a lewy pedał to hamowanie;
  3. podczas Przejazdu odległość pomiędzy Gokartami powinna wynosić, co najmniej 5 metrów;
  4. jazda na torze jest dozwolona wyłącznie zgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy;
  5. przestrzeganie sygnałów dawanych przez obsługę toru.
 3. Wjazd na tor odbywa się na sygnał startera w odstępach przez niego ustalonych.
 4. Korzystający jest zobowiązany do poinformowania Organizatora o zaistniałych nieprawidłowościach lub awariach i uszkodzeniach, poprzez uniesienie ręki i poczekanie na pomoc obsługi Obiektu w bezpiecznej części toru.
 5. Po zakończeniu Przejazdu należy zmniejszyć prędkość i zjechać z toru.
 6. Korzystający jest zobowiązany pozostać w Gokarcie do chwili wyłączenia silnika i zjechania wszystkich uczestników Przejazdu oraz do momentu usłyszenia polecenia od pracownika Obiektu. Wcześniejsze wysiadanie z Gokarta jest zabronione.
 7. Zabrania się w szczególności:
  1. uderzania Gokartem w inny pojazd oraz barierki zabezpieczające;
  2. wychodzenia z Gokarta oraz wystawiania nóg i rąk poza obręb pojazdu w czasie jazdy;
  3. kierowania Gokartem jedną ręką;
  4. zdejmowanie kasku w czasie jazdy;
  5. wchodzenia na tor osobom nieupoważnionym;
  6. utrudniania wyprzedzania innym uczestnikom;
  7. „kręcenia kółek” Gokartem w miejscu;
  8. jazdy w kierunku odwrotnym do kierunku jazdy;
  9. zmiany toru jazdy w rejonie startu, na zakrętach oraz podczas wyprzedzania przez innego uczestnika.

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Korzystający używa Gokartów jak i wszystkich innych elementów infrastruktury Obiektu na własną odpowiedzialność.
 2. Korzystający ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody osobiste i majątkowe wywołane przez niego podczas użytkowania toru zarówno wobec Organizatora, pracowników Organizatora jak i osób trzecich znajdujących się na terenie Obiektu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wypadków i szkody wyrządzone przez Korzystającego lub osoby trzecie.
 4. W przypadku uszkodzenia Gokarta, toru lub innych elementów infrastruktury Obiektu przez Korzystającego z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność, Korzystający zobowiązany jest do pokrycia kosztów ich naprawy.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę przedmiotów pozostawionych przez Korzystającego w Obiekcie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ubrudzenie lub zniszczenie odzieży Korzystającego.
 7. Organizator nie odpowiada za rzeczy, które w czasie przejazdu mogą wypaść z kieszeni Korzystającego. Korzystający jest zobowiązany odpowiednio zabezpieczyć m.in. portfele, telefony oraz klucze itp.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest umieszczony przez Organizatora w widocznym miejscu Obiektu oraz na stronie www Organizatora: https://czestochowa.lemans.pl.
 2. Wszystkie osoby przebywające w Obiekcie zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu oraz stosowania się do poleceń obsługi Obiektu.
 3. Na terenie Obiektu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów.
 4. Korzystający jest uprawniony do złożenia reklamacji na piśmie na adres Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: rezerwacja@torywpolsce.pl. O decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Korzystający zostanie zawiadomiony niezwłocznie nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji, pisemnie na adres wskazany w reklamacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

WARUNKI REZERWACJI

 1. Korzystanie z toru kartingowy „LE MANS” jak i pozostałej oferty Organizatora jest odpłatne. Ceny za korzystanie z toru oraz pozostałej oferty Organizatora, wynikają z aktualnego cennika dostępnego w Obiekcie oraz na stronie internetowej https://czestochowa.lemans.pl
 2. Korzystający jest uprawniony do dokonania rezerwacji toru w formie telefonicznej pod numerem tel.: 600 60 70 40, w formie elektronicznej na adres e-mail: rezerwacja@torywpolsce.pl, oraz w recepcji toru. 
 3. Warunkiem skuteczności rezerwacji jest dokonanie przez Korzystającego wpłaty zadatku w wysokości 50% wartości rezerwacji, w ciągu 1 dnia od dokonania rezerwacji przelewem na rachunek bankowy Organizatora:
  LE MANS GROUP 80 1090 2473 0000 0001 2032 0440 Santander Bank Polska S.A. (za datę dokonania płatności uznaje się datę zaksięgowania na koncie bankowym Organizatora)
  lub osobiście w recepcji toru gotówką/ kartą. Brak wpłaty zadatku w terminie uznaje się za rezygnację z rezerwacji.
 1. W przypadku rezerwacji toru Korzystający zobowiązani są do stawienia się minimum 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia jazdy, celem rejestracji w recepcji Obiektu.
 2. Spóźnienie się na zaplanowaną godzinę nie skutkuje wydłużeniem czasu trwania rezerwacji. To samo dotyczy sytuacji, kiedy podana przez Korzystającego liczba osób jest niezgodną z rezerwacją lub którykolwiek z Korzystających nie spełnia warunków umożliwiających korzystanie z toru, wskazanych szczegółowo w Regulaminie Toru Kartingowego „LE MANS”.
 3. W przypadku wpłaty zadatku, Korzystający jest zobowiązany do uiszczenia pozostałej kwoty za rezerwację toru maksymalnie w dniu rezerwacji, przed rozpoczęciem korzystania z Obiektu. Akceptowane formy płatności: gotówka, karta płatnicza.
 4. W przypadku rezygnacji Korzystającego z rezerwacji, kwota zadatku nie zostaje zwrócona. To samo dotyczy sytuacji, kiedy podana przez Korzystającego liczba osób jest niezgodną z rezerwacją lub którykolwiek z Korzystających nie spełnia warunków umożliwiających korzystanie z toru, wskazanych szczegółowo w Regulaminie Toru Kartingowego „LE MANS”.
 5. W przypadku, gdy Korzystający pojawia się na terenie Obiektu Toru Kartingowego „LE MANS” pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających Organizator jest uprawniony pomimo wcześniejszej rezerwacji i wpłaty zadatku do niedopuszczenia Korzystającego do jazdy gokartem. W tej sytuacji Korzystającemu nie przysługuje prawo do zwrotu wpłaconego zadatku.
Koszyk
0